§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.dev-bot.pl (dalej: "Strona").

2. Regulamin jest dostępny dla każdej osoby odwiedzającej Stronę i obowiązuje wszystkich użytkowników Strony, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.

3. Strona jest własnością i zarządzana przez firmę Artlis sp. z o. o.. z siedzibą w:

    ul. Rynek 60 / 2

    50-116 Wrocław

    Numer KRS: 0001002602

    NIP: 8971914497

    REGON: 523690557

(dalej: "Administrator").

4. Korzystanie z Strony jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

§2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze strony internetowej www.dev-bot.pl.

2. Sklep – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.dev-bot.pl przez Administratora.

3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która skorzystała z usług sklepu internetowego.

4. Produkt/Usługa –  oferowane usługi i produkty wirtualne, które mogą zostać nabyte za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, skierowane do sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.

6. Umowa sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem dotycząca Produktu.

§3

Oferta

1. Oferta Sklepu internetowego www.dev-bot.pl obejmuje sprzedaż usług i produktów wirtualnych.

2. Ceny produktów zawierają podatek VAT. Ceny mogą być wyświetlane bez podatku VAT po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną, telekomunikacyjną lub umową słowną.

3. Oferta sklepu jest aktualna i zgodna z dostępnymi usługami.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług i oferty bez uprzedniego powiadomienia.

5. Sklep zobowiązuje się do udostępniania aktualnych i prawdziwych informacji na temat oferowanych usług.

§4

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia na produkty oferowane na stronie internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie.

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty na konto bankowe wskazane na stronie.

4. Czas realizacji zamówienia to 1-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty.

5. Dane dotyczące realizacji zamówienia są wysyłane na wskazany przez Klienta adres mailowy.

6. W przypadku niedostępności Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta i uzgodnienia dalszego postępowania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§5

Ceny i Płatności

1. Wszystkie ceny oferowanych Usług znajdujące się na stronie www.dev-bot.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny mogą być wyświetlane bez podatku VAT po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną, telekomunikacyjną lub umową słowną.

2. Dostępne formy płatności:

    a) Przelew na konto

    b) Paypal

    c) Payu

2.1. Szczegółowe informacje na temat form płatności dostępne sa w zakładce "Płatności"

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku wpływu na konto w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku wyboru płatności kartą, płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności online, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi przez dostawcę usług płatniczych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Usług. Zmiana ceny nie wpływa na ceny produktów już zamówionych przez klienta.

§6

Reklamacje i Zwroty

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług zakupionych na Stronie Internetowej.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowości, datę i numer zamówienia, a także dane kontaktowe Klienta.

4. W przypadku uznania reklamacji przez Usługodawcę, Klient może wybrać wymianę produktu na inny lub zwrócenie pieniędzy.

5. Szczegółowe warunki reklamacji i zwrotów określa Polityka Reklamacji i Zwrotów, dostępna na Stronie Internetowej.

6. Konsument ma prawo złożyć reklamację dotyczącą niezgodności towaru z opisem na stronie internetowej www.dev-bot.pl w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia niezgodności lub do zwrotu pieniędzy na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

8. W celu złożenia reklamacji, Konsument powinien skontaktować się z Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: reklamacje@dev-bot.pl.

§7

Odpowiedzialność i Gwarancja

1. Usługodawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności przepisami o rękojmi.

2. Gwarancja jest udzielana na okres wskazany w opisie Usługi lub w innym odrębnym dokumencie, a w przypadku braku takiej informacji - na okres trwania umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady, Klient może złożyć reklamację w terminie wskazanym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej lub w opisie produktu, a w przypadku braku takiej informacji - w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.

4. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wskazanym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej lub w opisie produktu, a w przypadku braku takiej informacji - w terminie 14 dni.

§8

Postanowienia końcowe:

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień złożonych przed datą zmiany regulaminu.

2. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

3. W przypadku sporów wynikających z niniejszego regulaminu, obie strony zobowiązują się do rozwiązywania ich drogą negocjacji w duchu wzajemnego porozumienia i kompromisu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie prawa polskiego. W przypadku sporu Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak na przykład mediacja lub inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w trybie pozasądowym, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby firmy Artlis sp. z o. o..

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia regulaminu nadal będą obowiązywać w pełnym zakresie.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu akceptacji przez Klienta i pozostaje w mocy do momentu rozwiązania umowy.

7. Niniejszy regulamin stanowi umowę między Usługodawcą a Klientem i reguluje warunki korzystania z naszych usług.

ARTLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RYNEK 60 /2,

50-116, Wrocław

KRS:0001002602

NIP:8971914497

REGON: 523690557

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zmienić swoje ustawienia w naszej Polityce prywatności.